Cập nhật lịch thi IELTS trên giấy mới nhất trong năm 2022 do Hội đồng Anh (British Council) tổ chức.

Tháng Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 1 08* 15 20 29*
Tháng 2 12* 17* 26
Tháng 3 03 12* 19 26*
Tháng 4 09* 21 23 30
Tháng 5 07 12* 21 28*
Tháng 6 04 11* 16 25*
Tháng 7 07 09* 16 23*
Tháng 8 06 11* 20* 27
Tháng 9 03* 10 15 24*
Tháng 10 08* 13 22 29*
Tháng 11 05 10* 19* 26
Tháng 12 03* 08 10 17*

(*) Là các ngày thi dành cho cả hình thức Academic và General Training.